Zelená Karpatská turistika

Certifikácia

Cieľ Certifikácie

 1. Účelom certifikácie je vytvoriť a podporovať spoločnú regionálnu východokarpatskú eko-turistickú značku pod názvom “GoToCarpathia”, pri súčasnom rešpektovaní odlišného historického, kultúrneho a prírodného charakteru subregiónov, a tak:
 2. vyzdvihnúť tie investície, turistické služby,  produkty a iné aktivity, ktoré  majú vplyv na rozvoj cestovného ruchu vo Východných Karpatoch, ktoré:  a) sú vytvárané a vykonávané s ohľadom na životné prostredie, chránia a využívajú modely na základe kultúrno-historického dedičstva Východných Karpát, a taktiež podporujú turistický priemysel pri vytváraní projektov, ktoré využívajú turistiku priaznivú pre životné prostredie a kultúrno-historické dedičstvo regiónu.
 3. Zvyšovanie úrovne a kvality ekoturistických služieb a produktov vo Východných Karpatoch
 4. Propagácia ponuky vytvorenej na základe ekoturistických služieb a produktov  vo Východných Karpatoch
 5. Zvyšovanie konkurencieschopnosti na základe ekoturistických služieb a produktov na spoločnom trhu na regionálnej i národnej úrovni (Poľsko – Slovensko)
 6. Záujem o východokarpatskú ekoturistickú ponuku  pre západné cestovné kancelárie a individuálnych turistov.
 7. Popularizácia medzi turistami, ktorí navštevujú región, ako aj medzi potenciálnymi obyvateľmi  prírodného, kultúrneho a historického dedičstva Východných Karpát, a zvýšenie povedomia o význame ekoturistiky na ochranu a zachovanie tohto potenciálu
 8. Posilnenie cezhraničnej poľsko – slovenskej (a nakoniec poľsko-slovensko-ukrajinskej)    partnerskej spolupráce pre rozvoj ekoturistiky vo Východných Karpatoch.

Certifikácie služieb a produktov cestovného ruchu
šetrných k životnému prostrediu
vo Východných Karpatoch

Pravidlá certifikácie produktu alebo služby

Kritériá certifikácie produktu alebo služby

Prihláška pre získanie certifikátu

Kategórie Certifikácie

V prvom pilotnom vydaní Certifikácie sú nasledujúce kategórie::

 1. Kategória 1 – Ubytovacie služby.
 2. Kategória 2 – Gastronomické služby.
 3. Kategória 3 – Edukačné služby (npr. sprievodcovské služby, remeselné tvorivé dielne, ukážky, školenia).
 4. Kategória 4 – Ekoturistický produkt (npr. chodníky greenways, ekomúzeá, cyklické podujatia, významné udalosti,  výstavy).
 5. Kategória 5 – Ambasádor východokarpatskej ekoturistiky (čestná kategória – Certifikát je udeľovaný organizáciám, inštitúciám a firmám, najmä tým, ktoré sa zaslúžili o rozvoj ekoturistiky vo Východných Karpatoch, na základe odporúčania minimálne dvoch subjektov, ktorí sú aktuálnymi držiteľmi  Certifikátu, a v prípade prvého vydania Certifikácie minimálne dvoch partnerov  Projektu).

Výhody zo získania Certifikátu

 • Účasť w I. a II. vydaní Certifikácie je bezplatná vďaka finančnej podpore, o ktorej sa zmieňuje  v  §1 Pravidiel.
 • Účastníci  Certifikácie budú spoluvytvárať a podporovať využívanie spoločnej regionálnej ekoturistickej značky Východných Karpát pod názvom „GoToCarpathia”, ktorá je vytvorená s  rešpektovaním kultúrnych, historických a prírodných rozdielov jednotlivých subregiónov, ako Bieščady, Horný Zemplín, či  Horný Šariš.
 • Informácie  o službách a produktoch, ktoré získali Certifikáty, budú v propagačných materiáloch Bieščadskej nadácie a  Detskej organizácie Fénix Snina:

a)     na portáli www.GoToCarpathia.eu /.pl /.sk;

b)    medzi ponukami propagovanými dvoma Karpatskými centrami Zelenej turistiky v Ustrzykach Dolnych a v  Snine;

c)     v katalógu ekoturistických ponúk poľsko-slovenskej časti Východných Karpát (v poľskej, slovenskej a anglickej jazykovej verzii – v náklade 2500 ks);

d)    v expozícii ponúk pod značkou „GoToCarpathia” počas Veľtrhov cestovného ruchu:

(1) TOUR SALON v Poznani (október 2010),
(2)  ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave (január 2011),
(3) „Fiets en Wandelbeurs” v Amsterdame (február 2011).

 • Budú pripravené niekoľkominútové dokumentárne filmy o 5 najlepších  certifikovaných službách a/alebo produktoch. Filmové dokumenty budú súčasťou filmu, ktorý podporuje turistiku priaznivú pre životné prostredie v poľsko-slovenskej časti Východných Karpát, ktorý bude vydaný na CD v náklade 2000 kópií.
 • Najlepšie ohodnotené certifikované ekoturistické služby a produkty budú zaradené do programu štvordňového študijného turné po poľsko-slovenskej časti Východných Karpát pre novinárov a zástupcov cestovných kanclárií z Poľska a Slovenska, ktorý sa bude konaľ v štvrtom štvrľroku 2010.
 • Certifikované služby a produkty budú najprv umiestnené a propagované v ponukách a turistických balíkoch, ktoré ponúka cestovná kancelária pôsobiaca v Bieščadskej nadácii.Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl