Zelená Karpatská turistika

Kritériá

KRITÉRIÁ

Prvého pilotného vydania kritérií
certifikovaných služieb a produktov cestovného ruchu
šetrných k životnému prostrediu vo Východných Karpatoch

GoToCarpathia

POZOR: Ukazovatele týkajúce sa jednotlivých kritérií sa môžu meniť vzhľadom na prebiehajúci proces neustálej konzultácie s odborníkmi z rôznych odborov

*) pod pojmom východné časti Karpát sa rozumie oblasť poľsko – slovensko – ukrajinského  pohraničia (subregióny: Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie (časť poľská a ukrajinská), Zakarpatie, Horný Zemplín a  Horný Šariš  plus subregióny hraničiace s Východnými Karpatami:  Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie, Pogórze Bukowskie a Beskid Niski.

KATEGÓRIA I – Ubytovacie služby

KATEGÓRIA II – Gastronomické služby

KATEGÓRIA III – Vzdelávacie / edukačné/  služby (Sprievodcovské služby, workshopy, ukážky, školenia, atď.)

KATEGÓRIA IV – Ekoturistický produkt (Chodníky Greenways, Ekomúzeá, questy, atď, festivaly, akcie, výstavy …)

KATEGÓRIA V – Veľvyslanec (ambasador)  východokarpatskej  ekoturistiky – (čestná kategória – Certifikát je udeľovaný organizáciám, inštitúciám a firmám, najmä tým, ktoré sa zaslúžili o rozvoj ekoturistiky vo Východných Karpatoch, na základe odporúčania minimálne dvoch subjektov, ktorí sú aktuálnymi držiteľmi  Certifikátu, a v prípade prvého vydania Certifikácie minimálne dvoch partnerov  Projektu).

KRITÉRIÁ Platné pre kategórie: Ukazovatele potrebné na dosiahnutie cieľa Voliteľné ukazovatele
ZÁSADA I: ŠTANDARDY A KVALITA SLUŽIEB
Kritérium 1Súlad s právnymi predpismi (na medzinárodnej, národnej, regionálnej, miestnej úrovni) na výkon svojej činnosti I, II, III, IV
 • Certifikovaný subjekt má platné doklady/ povolenie / licencie / osvedčenia potrebné pre poskytovanie služieb.
 • Činnosť subjektu je v súlade s platnými hygienickými, bezpečnostnými  a technickými normami a pracovnými predpismi, atď).
 • Subjekt nie je v  žiadnych súdnych alebo správnych konaniach (napr. v súvislosti s nezrovnalosťami daňových odvodov a odvodov do poisťovní)
Kritérium 2Splnenie všetkých príslušných  zákonom stanovených  poplatkov z činností, daní a iných poplatkov. I, II, III, IV
 • Prevádzkovateľ má platné osvedčenie o tom, že nemá podlžnosti voči  sociálnej zdravotnej poisťovni, nemá nedoplatky na daniach z príjmu a DPH, daň z nehnuteľnosti, poplatky stanovené miestnymi orgánmi.
 • subjekt nie je na národnom registri dlhov a nie je v konkurze.
Kritérium 3Vysoký štandard vybavenia ubytovacích zariadení I Ubytovacie zariadenie musí spĺňať nižšie uvedené požiadavky, ak nie sú uvedené v kategórii voliteľných ukazovateľov:

 • 1 – a 2-lôžkové izby majú minimálnu plochu 10m²
 • Izba, ktorá má viac ako 2 lôžka, má mať  navyše na každú ďalšiu osobu 2m²
 • Minimálna veľkosť lôžka je: 200×80 cm (jednolôžko) a 200×120 cm (dvojlôžko),
 • Posteľná bielizeň je čistá a v dobrom stave,
 • Upratovanie izieb a ustielanie lôžok je každodenné – služba by mala byť v ponuke
 • Nočný stolík alebo polička má byť pri každom lôžku
 • V každej izbe má byť stôl alebo stolík
 • Stolička alebo taburetka (1 na osobu, ale nie menej ako 2 na izbu) alebo lavička
 • V každej izbe je pohár (1 na osobu, ale nie menej, než 2 na izbu) alebo neobmedzený prístup do miestnosti, kde sú k dispozícii
 • Vešiak na odevy a police alebo stojan na osobné veci
 • Lôžko pre jednu osobu:
  • Paplón alebo dve deky
  • vankúš
  • obliečka na vankúš
  • obliečka na paplón
  • prestieradlo
 • osvetlenie – minimálne jeden svetelný bod  60 W,
 • výmena posteľnej bielizne raz za dva týždne a pri každej zmene hostí
 • čistý ručník pre každého hosťa,
 • vešiak na ručník,
 • zrkadlo nad každým umývadlom, horné alebo bočné osvetlenie,
 • vo všetkých izbách je otváracie okno s nepriehľadnými záclonami alebo žalúziami zasłonami lub żaluzjami,
 • teplota v miestnostiach nie je nižšia než  18oC,
 • na každého hosťa majú byť minimálne  2 vešiaky a miesto na  odloženie oblečenia,
 • v kúpeľni vana alebo sprcha, umývadlo, wc, mydlo alebo dávkovač mydla, toaletný papier, kôš s vekom, zástrčka na pripojenie sušiča alebo holiaceho strojčeka, dobré odvetrávanie,
 • prístup do odpočinkovej miestnosti, ktorá by nemala byť využívaná na spanie
 • ručník na ruky, osušovač rúk alebo jednorazové ručníky – vo voľne dostupnom WC
Ubytovacie zariadenia, ktoré sú zapojené do procesu certifikácie, musia spĺňať minimálne zákonné požiadavky :-       Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried a získať minimálnu kategóriu podľa klasifikácie znakov ubytovania v súkromí

-       Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Kritérium 4Kvalita služieb /ponúkaného produktu/ v mysliach potenciálnych zákazníkov I, II, III, IV
 • Celkový dojem z objektu a jeho bezprostredného okolia
 • dodržiavanie štandardu prezentovaného v propagačných materiáloch s realitou (spoľahlivosť dodávky služieb)
 • čistota a poriadok, funkčnosť zariadenia objektu
 • správanie sa zamestnancov
 • pripravenosť (otvorenosť), prijímať turistov zo zahraničia: ovládanie cudzích jazykov, menu v cudzích jazykoch, informácie a edukácia v  cudzích jazykoch …
Kritérium 5Spokojnosť zákazníka I, II, III, IV
 • Kritérium, ktoré musí byť splnené počas celého obdobia  držania certifikátu. Poskytovateľ služieb je povinný informovať každého klienta o možnosti zasielania  hodnotenia  služieb  Fundacji Bieszczadzkiej alebo  DO Fénix:
 • ústne
 • vyvesením na dobre viditeľnom a verejne prístupnom mieste plagátu -  pravidiel (ktoré poskytne Fundację Bieszczadzką alebo DO Fénix)

informácie na webových stránkach poskytovateľa (ak je taká možnosť)

Kritérium 6Táto služba je určená na zamyslenie pre určitú cieľovú skupinu I, II, III, IV
 • Poskytovateľ služieb vo svojej ponuke(vytlačenej alebo umiestnenej na internete) má jasne definované skupiny, ktorým služby poskytuje: rodiny s deťmi, školská mládež, profesijné skupiny, seniori a dôchodcovia,  školenia skupín…
Kritérium 7Prispôsobovanie sa potrebám osôb so zdravotným postihnutím I, II, III, IV V prípade kategórií  I, II:

 • Minimálne požiadavky na úpravu hotelových zariadení pre zdravotne postihnutých – bezbariérový prístup
 • Každý certifikovaný objekt musí vydať prehlásenie, že do jedného  roka upraví minimálne jednu izbu pre osoby so zdravotným postihnutím

V prípade kategórií  III a IV:

 • Vzdelávacia služba alebo produkt, ktorý umožňuje aktívnu účasť osôb so zdravotným postihnutím.
 • Ak je to tak, uveďte typ ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí môžu tieto služby využívať
Kritérium 8Prispôsobovanie sa potrebám malých detí I, II, III, IV V prípade kategórií I, II:

 • Zariadenie prijíma hostí s deťmi?
 • Ak je to tak, v akom veku?
 • Má zariadenie vo vybavení detskú postieľku, stoličku, chodítko, vaničku, detský kútik, zabezpečenie na schodisku?
 • Je pri zariadení detské ihrisko alebo pieskovisko?

V prípade kategórií  III a IV:

 • Vzdelávacia služba alebo produkt umožňuje aktívnu účasť malých detí
 • Ak je to tak, uveďte vek detí, ktoré môžu tieto služby využívať
Kritérium 9Prispôsobovanie sa potrebám cestujúcich so zvieratami I, II
 • Prijíma zariadenie hostí s domácimi miláčikmi?
 • Prijíma ich vždy, alebo len po predchádzajúcej dohode?
 • Prijíma hostí so všetkými druhmi zvierat, alebo iba určité skupiny zvierat?
ZASADA II: POSZANOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Kritérium 1Využívanie a propagácia turistiky priaznivej pre životné prostredie I, II, III, IV
 • Ponuka založená na aktívnych a miernych  (nerušivých) formách turistiky, ako je: pešia turistika, cyklouristika, jazda na koni, psie záprahy, bežecké lyžovanie, ski- turistika a turistika na snežniciach, plachtenie, kanoistika, paragliding  a bezmotorové lietanie, horolezectvo.
 • Všetky ponuky musia byť realizované  výlučne na miestach na to určených alebo  s príslušným povolením.
 • Poskytovanie informácií o existujúcich turistických chodníkoch a trasách v okolí, o vzdelávacích zariadeniach, požičovniach  turistického materiálu  na turistiku priaznivú pre životné prostredie a pod.
Kategória III:

 • Zahŕňa tie služby, ktoré sú spojené s aktívnym cestovným ruchom,  napr. sprievodcovské služby
Kritérium 2Propagácia a použitie nemotorizovaného spôsobu dopravy a minimálne využívanie málo invazívnej motorizovanej dopravy . I, II, III, IV
 • poskytovateľ služieb neponúka, ani nepodporuje služby, osobitne invazívnych foriem motorizovanej dopravy, ako off-road, štvorkolky, motokrosové motorky a pod..
 • minimálne 60% z celkového času ponúkaných služieb je vykonávaných nemotorovými dopravnými prostriedkami (napr. na bicykli, pešo, na koni…).
Kritérium 3Realizácia politiky životného prostredia I, II, III, IV Ochrana životného prostredia
Kritérium 4Management energií, úsporné opatrenia na využívanie tepla a elektriny I, II Ak je objekt, alebo kancelársky priestor prenajímaný poskytovateľom:

 • Používanie minimálne 40% prostriedkov, ktoré znižujú spotrebu elektrickej energie (napr. energeticko-efektívne zariadenia, osvetlenie, atď).

Okrem toho, ak je objekt, alebo  kancelária v osobnom vlastníctve poskytovateľa služieb:

 • Inštalácia regulácie funkcie CO, napr termostaty, regulátory, atď
Okrem toho, ak je objekt alebo kancelária vo vlastníctve poskytovateľa služieb:

 • využitie tepelných zdrojov: elektrických (osvedčenie o energetickej hospodárnosti budovy / zariadenia), plynových, biomasy alebo iných palív (Zápisnica z kolaudácie objektu, zariadenia, vyhodnotenia  a expertízy na technický stav budovy v kolaudačnej knihe).
Kritérium 5Povinnosť monitorovania emisií  CO2 I, II Platí pre objekty uchádzajúce sa o certifikát  „Čistá turistika”:Potvrdením je použitie internetu – CO2 kalkulačka

http://www.eko-spec.pl/ lub  http://wizytowkikalkulatory.ekoszkola.pl/calc/ v prípade škôl

Kritérium 6 Zásobovanie vodou, jej úprava a spôsob čistenia odpadových vôd I, II
 • Zmluva o dodávke vody, vlastný zdroj vody (dokumentácia) a zmluva na likvidáciu odpadovej vody.
 • využiť minimálne 50% možností na  zníženie spotreby vody pomocou zariadení (napr. dvojpolohové úsporné splachovacie zariadenia na WC, perlátory, redukcie prietoku vody,fotobunky atď)
Pre kategórie I, II:

 • sledovanie spotreby vody a odpadových vôd (mesačný výkaz).
 • Zazmluvnenie  likvidácie odpadových vôd. V prípade bezodtokových nádrží(ČOV), predloženie  dokladov o odvoze odpadových vôd , pri vlastnej  prevádzke čistiarne odpadových vôd sú potrebné doklady o jej prevádzke a fungovaní
 • Držanie aktuálnych povolení vodného zákona na zavedenie kanalizácie a odvodu dažďovej a odpadovej vodyvody zo spevnených plôch do okolitého prostredia (ak je to relevantné)
 • využitie biologicky rozložiteľných čistiacich prostriedkov.
 • V objektoch, kde sa nachádza bazén: udržanie kvality vody v bazéne v hygienicky dobrom stave v súlade s hygienickými a zdravotnými požiadavkami (dokumenty Sanepidu).
Kritérium 7Regulácia odpadu (separovanie) I, II
 • Držanie zmluvy na zber odpadu.
 • Vyznačenie miesta  pre komunálny a separovaný odpad (označené a zabezpečené kontajnery.nádoby,…)
 • Zabezpečenie nakladania s nebezpečným odpadom (ak je to relevantné).
 • Separovanie jednotlivých druhov odpadu – plastov, skla, papiera, kovu a organického odpadu (ak je to možné).
 • opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov.
Pre kategórie I, II:

 • Monitorovanie produkcie odpadov.
 • Skladovanie odpadu
 • Držanie príslušných správnych rozhodnutí o vzniku odpadov, vrátane nebezpečných (ak je to relevantné).

Kritérium 8Enviromentálne vzdelávanie, výchova turistov a zamestnancov I, II
 • Podpora proenvironmentálnych opatrení (napr. prostredníctvom prípravy informačných materiálov, letákov, spravodajcov, informácie na webe).
 • Preškolenie zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia poskytovateľom služieb.
 • Ekologická výchova pre turistov, podporovať úsporné opatrenia v šetrení vodou,energiami,separovanie  odpadu, podpora verejnej dopravy (napr. ponuka predplatného  na cestovanie verejnou dopravou, zabezpečenie autobusového a vlakového cestovného poriadku, atď).
Kritérium 9Správny ventilačný systém, klimatizácia a zabezpečenie protipožiarnych opatrení I, II Zabezpečenie protipožiarnej ochrany
 • Doklady preukazujúce účinnosť vetrania, ventilácie.
 • Doklady preukazujúce účinnosť klimatizácie (ak je to relevantné).
 • Zabezpečenie protipožiarnej ochrany v organizácii a jej bezprostrednom okolí
 • Osvetlenie musí spĺňať bezpečnostné predpisy  a predpisy o ochrane zdravia, prispôsobené technologickým podmienkam kancelárie (doklady musia byť prístupné k nahliadnutiu)  zabezpečenie protipožiarnej ochrany
Kritérium 10 Využívanie spotrebných materiálov

I, II
 • Monitorovanie spotreby papiera a spotrebného materiálu  v kancelárii.
 • Druhotné využitie spotrebného materiálu (napr. využitie papierov tlačených na jednej strane na vnútorné použitie, ponúknuť ich do škôl a materských škôl).
 • použitie minimálneho množstva papiera – využívať ukladanie dát v rámci svojich možností na hardware.
ZÁSADA III: VYUŹITIE   MIESTNYCH   POTRAVÍN   A  KUCHYNE  VÝCHODNÝCH KARPÁT
Kritérium 1Využívanie miestnych surovín a potravinárskych výrobkov (vrátane, pokiaľ je to možné, biopotravín s atestom) I, II, III, IV Kategória I-II:

 • Zariadenie v maximálnej možnej miere využíva miestne suroviny a potraviny

Kategória III-IV:

 • Ak sa na vzdelávacom podujatí alebo ekoturistickom produkte podáva jedlo alebo občerstvenie, potom aspoň jeden deň pozostáva z pokrmov daného subregiónu Východných Karpát.
 • Zariadenie v maximálnej možnej miere využíva miestne suroviny a potraviny
Kritérium 2Podávanie regionálnych jedál I, II, III, IV
 • Gastronomické zariadenie: má vo svojej stálej ponuke minimálne 5 chodov pozostávajúcich z jedál východokarpatskej kuchyne*) ( 5 polievok, 5 druhých jedál, 5 dezertov, 5 nápojov alebo minerálnych vôd)
 • Ubytovacie zariadenie: má vo svojej stálej ponuke minimálne 3 chodov pozostávajúcich z jedál východokarpatskej kuchyne*) ( 3 polievok, 3 druhých jedál, 3 dezertov, 3 nápojov alebo minerálnych vôd)
 • Gastronomické zariadenie má menu v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku
  • V ubytovacom zariadení dostávajú hostia informácie o menu  (v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku) aspoň týždeň vopred
  • Stravovacie zariadenie má ďalšie ponuky   v jazyku inom, než slovenskom a anglickom
  • Stravovacie zariadenie nemá vo svojom menu  pokrmy  typu „Fast Food”
Kritérium 3Regionálny charakter interiéru I, II
 • Materiály a povrchové úpravy ako aj prvky architektúry interiéru sú v súlade s regionálnymi vzormi Východných Karpát

Kritérium 4Využívanie regionálneho servisu počas podávania jedál I,
 • Používanie  servírovacieho riadu z prírodných materiálov počas podávania jedál, a pokiaľ je to možné, mal by byť v súlade s kulinárskymi tradíciami tej – ktorej časti Východných Karpát
Kritérium 5Využívanie regionálnych krojov počas podávania jedál I,
 • Personál, ktorý pracuje v gastronomickom objekte, je oblečený v ľudovom kroji, ktorý pochádza z daného regiónu a nadväzuje na regionálne tradície tejto časti Východných Karpát, alebo sú oblečení aspoň v uniforme
ZÁSADA IV: CHARAKTER   ARCHITEKTÚRY  OBJEKTOV,  ICH INTERIÉRU  A  EXTERIÉRU S OKOLITOU ZELEŇOU  JE  V  SÚLADE  S  PRÍSLUŚNOU  ĆASŤOU  VÝCHODNÝCH  KARPÁT
Kritérium 1Východokarpatský charakter architektúry objektu I, II
 • Budova je postavená z materiálov, ktoré sa nachádzajú v regióne (drevo, kameň, atď.)
 • Hlavné architektonické prvky objektu sa vzťahujú k architektúre východnej časti Karpát
 • Materiál nesmie napodobňovať iné materiály – napríklad plechová strešná krytina, panelové steny, plastové okná imitujúce drevo, betónové dlažby.
 • Aktivity majiteľov určitým spôsobom prispievajú k zachovaniu tradícií regiónu – (napr. služby v historickej budove, alebo v budove postavenej v tradičnom štýle,  vnútorné alebo vonkajšie tradičné prvky, a pod.).
 • Strecha má zodpovedajúce prvky príslušnej časti Východných Karpát:  sklon, tvar  a druh pokrytia,  odkvapy
 • Objekt nemá prvky, ktoré sú charakteristické pre iné regióny, a cudzie pre Východné Karpaty
 • Tvar a proporcie pevných objektov sú vhodné pre východnú časť Karpát
Kritérium  2Východokarpatský charakter interiéru objektu

I, II
 • Materiály a spôsob povrchovej úpravy prvkov architektúry interiéru je v súlade s regionálnymi vzormi východnej časti Karpát

Kritérium 3Východokarpatský charakter prostredia objektu

 • Malá architektúra (ploty, koše, garáže, prístrešky, hospodárske budovy, altánky a pod.) v okolí objektu nadvôzuje na tradičnú architektúru Východných Karpát.
Kritérium 4Východokarpatský charakter zelene okolo objektu
 • V záhradnej architektúre sú použité len domáce a typické druhy rastlín, stromov a kríkov pre daný subregión  východnej časti Karpát
ZÁSADA V: PRÍSLUŠNOSŤ, PROPAGÁCIA A  ZAANGAŽOVANIE V  ROZVOJI REGIÓNU  VÝCHODNÝCH KARPÁT * )
Kritérium 1Ekonomická aktivita je zaregistrovaná v regióne Východných Karpát – v podoblasti  zodpovedajúcej návrhu I, II, III, IV Certyfikacja w I pilotażowej edycji certyfikacji usług i produktów TPS swoim zasięgiem obejmie szeroko rozumiany obszar Bieszczadów, a mianowicie następujące gminy: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Zagórz.
Kritérium 2Poskytovanie základných turistických informácií o regióne a jeho  kultúrnych a prírodných hodnotách I, II, III, IV
 • poskytovateľ služieb a aspoň jeden zamestnanec (ak existuje) má dôkladné znalosti o:
  - kultúrnych a prírodných zdrojoch  regiónu
  - ponukách regionálnej ekoturistiky
  - systéme certifikácie GoToCarpathia

zamestnanci majú  solídne znalosti

Okrem toho, pre kategóriu I, II

 • v objekte, alebo v kancelárii sú vždy k dispozícii informačné tlačené materiály (brožúry, prospekty, mapy, letáky), ktoré informujú o systéme certifikácie GoToCarpathia
 • zamestnanci majú  solídne znalosti z vyššie uvedených bodov
V prípade kategórií I, II

 • v objekte, alebo v kancelárii sú vždy k dispozícii informačné tlačené materiály (brožúry, prospekty, mapy, letáky), ktoré informujú o:

- kultúrnych a prírodných zdrojoch  regiónu
- ponukách regionálnej ekoturistiky

Kritérium 3Regionálne vzdelávanie turistov a zamestnancov III, IV
 • Ponuka je zameraná na workshopy, prednášky, ukážky, výstavy, akcie, vychádzky, výlety propagujúce prírodné a kultúrne krásy regiónu
Kritérium 4 Zapojenie do činnosti pre trvalo udržateľný rozvoj miestnu komunitu I, II, III, IV
 • Finančné podpory, pracovné alebo dobrovoľnícke lokálne alebo regionálne iniciatívy – nahradiť minimálne troma iniciatívami, ktoré boli podporované v minulom roku

*) pod pojmom východné časti Karpát sa rozumie oblasť poľsko – slovensko – ukrajinského  pohraničia (subregióny: Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie (časť poľská a ukrajinská), Zakarpatie, Horný Zemplín a  Horný Šariš  plus subregióny hraničiace s Východnými Karpatami:  Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie, Pogórze Bukowskie a Beskid Niski.
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl