Zelená Karpatská turistika

Pravidlá

PRAVIDLÁ

Prvého pilotného vydania certifikácie služieb a produktov cestovného ruchu
šetrných k životnému prostrediu vo Východných Karpatoch

GoToCarpathia

§ 1 Úvodné ustanovenia

 1. Prvé pilotné vydanie certifikácie služieb a produktov cestovného ruchu šetrných k životnému prostrediu (ekoturistika) vo Východných Karpatoch pod názvom “GoToCarpathia” (ďalej len Certifikácia), bude realizované v roku 2010 a je súčasťou projektu s názvom ”Turistika bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu na základe trvalo udržateľného rozvoja životného prostredia” (ďalej len Projekt), ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.
 2. Tento projekt je realizovaný spoločne s Bieščadskou nadáciou, Združením pre rozvoj a propagáciu podkarpatskej oblasti “Pro Carpathia,” Združením Karpatský Euroregión Poľsko – partnermi z Poľska a slovenskými partnermi: Detská organizácia Fénix Snina a Regionálna rozvojová agentúra Svidník.
 3. Certifikácia je dofinancovaná z prostriedkov Višegrádskeho fondu.
 4. Cieľom týchto Pravidiel je definovať podmienky pre účasť v kvalifikácii a certifikácii služieb a produktov cestovného ruchu šetrných k životnému prostrediu vo Východných Karpatoch pod názvom GoToCarpathia (ďalej len “certifikát”).

§ 2 Inštitúcie a orgány, ktoré organizujú Certifikáciu a udeľujú Certifikáty „GoToCarpathia”

 1. Prvé pilotné vydanie Certifikácie organizuje Bieščadská nadácia v spolupráci s Detskou organizáciou Fénix Snina, s podporou ďalších partnerov Projektu uvedených v § 1 bod 2.
 2. Inštitúcia, ktorá udeľuje Certifikáty a vlastní autorské práva názvu a loga „GoToCarpathia” je Bieščadská nadácia.
 3. Pre potreby Certifikácie Správna rada Bieščadskej nadácie volí a menuje nasledujúce orgány:

1)     Audítorskú komisiu Certifikátu „GoToCarpathia” (ďalej len komisia) tvoria:

a)     Poradca pre certifikáciu “GoToCarpathia” (ďalej len “poradca) – expert zodpovedný za výber ponúk pre certifikáciu a poskytovanie priamych konzultácií pre právnické a fyzické osoby, ktoré majú záujem o získanie certifikátu. Poradca je zároveň predsedom Audítorskej komisie, ktorá udeľuje Certifikáty “GoToCarpathia” (ďalej len “predseda komisie);

b)    Audítori Certifikátu „GoToCarpathia” (ďalej len audítori) – minimálne 2 osoby, ktoré vykonávajú audity priamo u právnických a/alebo fyzických osôb ktoré majú záujem o certifikáciu svojich služieb a produktov ekoturistiky;

c)     Pomocní audítori Certifikátu „GoToCarpathia” (ďalej len Pomocní audítorii) – externí odborníci, ktorí  pomáhajú Audítorom v prípade, kde je   správne a objektívne hodnotenie splnenia princípov a kritérií Certifikácie, ale sú nevyhnutné špeciálne znalosti (npr. v oblasti architektúry, regionálneho jedla, či znalosti z etnografie).

2)     Certifikačná porota „GoToCarpathia” (ďalej len Porota) – skladá sa z 5 až 10 osôb, ktorú tvoria:

a)     Reprezentanti mimovládnych organizácií, verejných inštitúcií a súkromných spoločností, ktorí pracujú v prospech rozvoja ekoturizmu vo Východných Karpatoch,

b)    Externí odborníci, ktorí sa špecializujú v oblastiach Certifikácie (npr. v oblasti spracovania odpadov, ochrany prírody, vzdelávania či regionálneho rozvoja),

c)     Zástupca Správnej rady Bieščadskej nadácie, ktorý má funkciu predsedu Kapitoly Certifikátu „GoToCarpathia” (ďalej len Predseda Poroty).

4. Komisia je zodpovedná za:

1)     Zorganizovanie náboru na  Certifikáciu,

2)     vykonávanie auditov ekoturistických služieb a produktov priamo u právnických a/alebo fyzických osôb, ktoré majú záujem o Certifikáciu

3)     predbežné posúdenie ekoturistických služieb a produktov predložených na Certifikáciu,

4)     príprava žiadosti do Poroty na zamietnutie alebo udelenie Certifikátov rôznym ekoturistickým službám a produktom spolu s ich odôvodnením.

5)     Certifikačná Porota rozhodne o udelení alebo zamietnutí potvrdenia o nahlásených ekoturistických produktoch a službách na základe návrhov Komisie a iných dokumentov zhromaždených v priebehu certifikácie. Rozhodnutia poroty Poroty sú konečné a nedá sa proti nim odvolať.

6)     Funkčné obdobie Komisie aj Poroty trvá až do oznámenia  začatia ďalšieho vydania Certifikácie.

§ 3 Cieľ Certifikácie

 1. Účelom certifikácie je vytvoriť a podporovať spoločnú regionálnu východokarpatskú eko-turistickú značku pod názvom “GoToCarpathia”, pri súčasnom rešpektovaní odlišného historického, kultúrneho a prírodného charakteru subregiónov, a tak:
 2. vyzdvihnúť tie investície, turistické služby,  produkty a iné aktivity, ktoré  majú vplyv na rozvoj cestovného ruchu vo Východných Karpatoch, ktoré:
  1. a)  sú vytvárané a vykonávané s ohľadom na životné prostredie, chránia a využívajú modely na základe kultúrno-historického dedičstva Východných Karpát, a taktiež podporujú turistický priemysel pri vytváraní projektov, ktoré využívajú turistiku priaznivú pre životné prostredie a kultúrno-historické dedičstvo regiónu.
 3. Zvyšovanie úrovne a kvality ekoturistických služieb a produktov vo Východných Karpatoch
 4. Propagácia ponuky vytvorenej na základe ekoturistických služieb a produktov  vo Východných Karpatoch
 5. Zvyšovanie konkurencieschopnosti na základe ekoturistických služieb a produktov na spoločnom trhu na regionálnej i národnej úrovni (Poľsko – Slovensko)
 6. Záujem o východokarpatskú ekoturistickú ponuku  pre západné cestovné kancelárie a individuálnych turistov.
 7. Popularizácia medzi turistami, ktorí navštevujú región, ako aj medzi potenciálnymi obyvateľmi  prírodného, kultúrneho a historického dedičstva Východných Karpát, a zvýšenie povedomia o význame ekoturistiky na ochranu a zachovanie tohto potenciálu
 8. Posilnenie cezhraničnej poľsko – slovenskej (a nakoniec poľsko-slovensko-ukrajinskej)    partnerskej spolupráce pre rozvoj ekoturistiky vo Východných Karpatoch.

§ 4 Kategórie Certifikácie

V prvom pilotnom vydaní Certifikácie sú nasledujúce kategórie::

 1. Kategória 1 – Ubytovacie služby.
 2. Kategória 2 – Gastronomické služby.
 3. Kategória 3 – Edukačné služby (npr. sprievodcovské služby, remeselné tvorivé dielne, ukážky, školenia).
 4. Kategória 4 – Ekoturistický produkt (npr. chodníky greenways, ekomúzeá, cyklické podujatia, významné udalosti,  výstavy).
 5. Kategória 5 – Ambasádor východokarpatskej ekoturistiky (čestná kategória – Certifikát je udeľovaný organizáciám, inštitúciám a firmám, najmä tým, ktoré sa zaslúžili o rozvoj ekoturistiky vo Východných Karpatoch, na základe odporúčania minimálne dvoch subjektov, ktorí sú aktuálnymi držiteľmi  Certifikátu, a v prípade prvého vydania Certifikácie minimálne dvoch partnerov  Projektu).

§ 5 Oblasti pôsobnosti Certifikácie

 1. Oblasť Certifikácie sa nachádza v poľsko-slovenskej časti Východných Karpát a vybrané časti územia hraničiace s s touto oblasťou poľsko-slovenských Západných Karpát.
 2. Oblasť Certifikácie je rozdelená na subregióny, ktorých názvy budú umiestňované na grafickom znaku (logo) Certifikátu GoToCarpathia podľa miesta pôvodu služby a/alebo produktu. Vzhľadom na funkčnosť rozdelenie na subregióny nemusí byť vždy v súlade s fungujúcim geografickým delením, ale rozdelenie môže vzniknúť na základe praxe v oblasti cestovného ruchu.
 3. Prvé vydanie Certifikácie sa vzťahuje na nasledujúce subregióny:

Na poľskej strane:

1)     Bieščady spoločne s Horami Sanocko-Turčanskými – okresy: bieščadský; leský; 5 obcí sanockého okresu – vidiecke obce: Komańcza; Sanok, Tyrawa Wołoska; obec  Zagórz; mesto Sanok;

Na slovenskej strane

2)     Horný Zemplín – okresy: Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou;

3)     Horný Šariš - okresy: Bardejov a Svidnik.

§ 6 Subjekty, ktoré žiadajú  o  Certifikát

 1. O Certifikát môžu požiadať právnické osoby (firmy, inštitúcie, organizácie) a fyzické osoby, ktoré podnikajú.
 2. Podmienkou účasti v Certifikácii je registrácia žiadosti o Certifikát v certifikovaných oblastiach.

§ 7 Zásady a kritériá certifikácie

 1. Pravidlá a kritériá na získanie Certifikátu v každej z uvedených kategórií v  §4 sú podrobne popísané v samostatnom dokumente, ktorý tvorí prílohu Pravidiel (ďalej len Zásady a kritériá).
 2. Každá právnická (firma, inštitúcia, organizácia) a fyzická osoba, ktorá podniká, má právo žiadať o získanie Certifikátu vo viac, než jednej z uvedených kategórií v §4.

§ 8 Postup pri získavaní Certifikátu

 1. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá podniká a má záujem o získanie Certifikátu (ďalej len Žiadateľ) sa oboznámi s Pravidlami a  Kritériami a kontaktuje Poradcu §2 , 3.1)a).
 2. Počas konzultačného stretnutia Poradca Žiadateľovi objasní všetky podstatné nejasnosti, ktoré formálne súvisia s procesom získania Certifikátu a pomáha pri vyplnení prihlášky na  Certifikáciu (ďalej len Formulár).
 3. Žiadateľ musí vyplnený Formulár doručiť do kancelárie DO Fénix, Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina: buď prostredníctvom  Poradcu, osobne, alebo poštou
 4. Vyplnený Formulár je možné doručiť aj  e-mailom pod podmienkou,  že vyplnený originál Formulára bude doručený neskôr.
 5. 5. Predložený Formulár bude v priebehu 1 dňa predložený Audítorom, ktorí  sa do 5 dní od dátumu doručenia Formulára skontaktujú so Žiadateľom, aby sa dohodli na termíne vykonania certifikačného Auditu.
 6. Audítori v spolupráci s Pomocnými audítormi vykonajú audit a z certifikačného auditu vypracujú kompletný záznam, ktorý predložia  ostatným členom výboru.
 7. Komisia, ktorá sa oboznámi s obsahom zápisnice z certifikačného auditu, pripraví predbežné posúdenie a žiadosť o postup do Poroty, alebo o udelenie Certifikátu pre prihlásenú ekoturistickú službu alebo produkt s odôvodnením. Žiadosť s odporúčaním a zápisnicou z certifikačného auditu  bude elektronicky doručená členom Poroty.
 8. Členovia Poroty na svojom zasadnutí po prerokovaní návrhu na zamietnutie alebo vydanie Certifikátu pre prihlásenú službu alebo produkt, na základe zápisnice z certifikačného auditu  vydajú rozhodnutie o zamietnutí alebo udelení Certifikátu, za predpokladu, že , existuje možnosť podmienečného udelenia Certifikátu.
 9. Kópia zápisnice z certifikačného auditu je predložená Žiadateľovi do 7 dní od zasadnutia Poroty.
 10. Rozhodnutie o udelení čestného  Certifikátu v kategórii 5 – „Ambasador východokarpatskej ekoturistiky” – Poroty udeľuje len na odporúčanie najmenej dvoch subjektov, ktorí sú v súčasnosti držiteľmi  Certifikátu, v prípade  I vydania Certifikácie, najmenej dvoch partnerov Projektu.
 11. Proti rozhodnutiu Poroty nie je možné odvolanie..
 12. Rozhodnutie  Poroty bude zverejnené dňa 21.augusta 2010 počas „ II Karpatských dní Zelenej turistiky” v Lutowiskách, kde Žiadateľom bude slávnostne odovzdaný Certifikát.
 13. Medzi Bieščadskou nadáciou, DO Fénix  a Žiadateľom bude uzatvorená licenčná zmluva na dobu 1 roka, v ktorej  budú stanovené podmienky pre používanie ochrannej známky „GoToCarpathia” a práva a povinnosti oboch zmluvných strán.
 14. V prípade zistenia hrubého porušovania  Pravidiel a  kritérií pre  Certifikáciu a/alebo  podmienok obsiahnutých v licenčnej zmluve, Komisia môže požiadať  Poroty o zrušenie alebo pozastavenie platnosti priznaného  Certifikátu.

§ 9 Výhody zo získania Certifikátu

 1. Účasť w I a II vydaní Certifikácie je bezplatná vďaka finančnej podpore, o ktorej sa zmieňuje v  §1 Pravidiel.
 2. Účastníci  Certifikácie budú spoluvytvárať a podporovať využívanie spoločnej regionálnej ekoturistickej značky Východných Karpát pod názvom „GoToCarpathia”, ktorá je vytvorená s  rešpektovaním kultúrnych, historických a prírodných rozdielov jednotlivých subregiónov, ako Bieščady, Horný Zemplín, či  Horný Šariš.
 3. Informácie  o službách a produktoch, ktoré získali Certifikáty, budú v propagačných materiáloch Bieščadskej nadácie a  Detskej organizácie Fénix Snina:

a)     na portáli www.GoToCarpathia.eu /pl /sk;

b)    medzi ponukami propagovanými dvoma Karpatskými centrami Zelenej turistiky v Ustrzykach Dolnych a v  Snine;

c)     v katalógu ekoturistických ponúk poľsko-slovenskej časti Východných Karpát (v poľskej, slovenskej a anglickej jazykovej verzii – v náklade 2500 ks.);

d)    v expozícii ponúk pod značkou „GoToCarpathia” počas Veľtrhov cestovného ruchu:

(1) TOUR SALON v Poznani (október 2010),

(2)  ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave (január 2011),
(3) „Fiets en Wandelbeurs” v Amsterdame (február 2011).

 • Budú pripravené niekoľkominútové dokumentárne filmy o 5 najlepších  certifikovaných službách a/alebo produktoch. Filmové dokumenty budú súčasťou filmu, ktorý podporuje turistiku priaznivú pre životné prostredie v poľsko-slovenskej časti Východných Karpát, ktorý bude vydaný na CD v náklade 2000 kópií.
 • Najlepšie ohodnotené certifikované ekoturistické služby a produkty budú zaradené do programu štvordňového študijného turné po poľsko-slovenskej časti Východných Karpát pre novinárov a zástupcov cestovných kanclárií z Poľska a Slovenska, ktorý sa bude konaľ v štvrtom štvrľroku 2010.
 • Certifikované služby a produkty budú najprv umiestnené a propagované v ponukách a turistických balíkoch, ktoré ponúka cestovná kancelária pôsobiaca  v Bieščadskej nadácii.

Kontakt na poradcov:

Grzegorz Sitko
e-mail: g.sitko@fundacja.bieszczady.pl
tel. +48 601 056 939

Talarovičová Ľubica
e-mail: snina@do-fenix.sk
tel. +421 918 744 494

Galandová Daniela
e-mail: dgalandova@gmail.com
tel. +421 903 930 130

Kontaktné údaje Fundacji Bieszczadzkiej:

Fundacja Bieszczadzka
38-700 Ustrzyki Dolne,
Ul. Rynek 14
Polska
tel.: +48 13 469 72 97; tel./ fax: +48 13 469 62 90
www.fundacja.bieszczady.pl;
e-mail: biuro@fundacja.bieszczady.pl

Kontaktné údaje Detskej organizácie Fénix:

ÚSpR DO Fénix Snina
Gagarinova 1559/4
069 01 Snina
Slovensko
tel.: +421 917 425 648, tel./fax:+421 57 762 2357
+421 917 744 494
www.snina.do-fenix.sk
e-mail: snina@do-fenix.skKarpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl