Zelená Karpatská turistika

O projekte

Turistika bez hraníc

Hlavnou myšlienkou projektu je popularizácia potenciálu poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti na základe trvalo udržateľnej turistiky rozvíjanej v cezhraničnom partnerstve. Hlavným cieľom projektu je zväčšenie možností využitia turistickej atraktivity prihraničnej oblasti. Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom zlepšenia kvality turistických služieb (vďaka systému certifikácie turistických služieb, školeniam zamestnancov v turistickom odvetví; propagáciou prírodných a kultúrnych hodnôt prihraničnej oblasti; zlepšením toku informácií o turistických ponukách, kultúrnych a turistických podujatiach; vytvorením poľsko-slovenskej turistickej ponuky.

Všetci Partneri sa zúčastnili na príprave projektu. Pracovné stretnutia boli realizované na Slovensku (Svidník, Snina) ako aj v Poľsku (Rzeszów, Lesko). Po celú dobu prípravy  Partneri so sebou komunikovali mailom a telefonicky. Práce spojené s prípravou koordinovalo Združenie Pro Carpathia (VP), autor idey projektu. Počas pracovných stretnutí boli spoločne určené ciele, produkty, rozpočet, lehoty a zodpovednosť za jednotlivé etapy a úlohy (na základe znalostí a skúseností zodpovednej osoby).

Aktivity plánované v rámci projektu sú naplánované takým spôsobom, aby bola zaručená účasť všetkých partnerov na každej etape projektu. Sú plánované zrkadlové aktivity (napr. výskumy, školenia) realizované na poľskej ako aj slovenskej strane. Každý z partnerov zodpovedá za rôzne časti projektu (etapa alebo jednotlivé aktivity v jeho rámci). Súčasne každý z partnerov znáša zodpovednosť za realizáciu určitej etapy projektu. Prijatá konštrukcia aktivít (každú etapu tvoria aktivity, za ktoré sú zodpovední rôzni Partneri) zaručuje, že iba realizácia všetkými Partnermi im pridelených povinností zabezpečí dosiahnutie cieľov projektov.

V rámci projektu sa plánujú aktivity spojené s propagáciou regiónu, študijné návštevy, účasť na turistických veľtrhoch, cezhraničné podujatia a aktivity zamerané na využitie existujúcich zdrojov (napr. Ekomuzeálny program na Slovensku). Projekt bude prispievať k zvýšeniu kvality a konkurencieschopnosti poskytovaných služieb v rámci systému riadenia turistiky -Turistika priaznivá pre životné prostredie. Aktivity plánované v rámci projektu majú posilniť aj samotné turistické odvetvie. Výsledkom realizovaných aktivít bude tiež vytvorenie poľsko-slovenskej turistickej ponuky a zavedenie riešení podporujúcich zlepšenie dostupnosti informácií o turistických ponukách v regióne a o jeho potenciáli.

Projekt je určený široko chápanému turistickému odvetviu (sprievodcovia, turistické kancelárie, majitelia objektov vidieckej turistiky, hotelov, penziónov a všetci záujemcovia o rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu). Projekt s ohľadom na jeho charakter je určený tiež pre turistov, ktorí budú mať možnosť jednoduchšie získavať informácie a budú mať prístup k službám s vyššou kvalitou. Projekt bude tiež výhodný pre miestne obyvateľstvo (pretože tieto aktivity sú príležitosťou pre spoločenský a ekonomický rozvoj a súčasne zaručujú zachovanie a starostlivosť o kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu). Realizácia projektu sa bude zakladať na cezhraničnom partnerstve 5 organizácií. Cezhraničný dopad bude viditeľný na obidvoch stranách hranice – prelínanie sa aktivít, zrkadlové aktivity, trvanlivé štruktúry spolupráce – Centrá Turistiky priaznivej pre životné prostredie – Ustrzyky Dolne a Snina.

Na základe realizovanej analýzy na potreby projektu turistických ponúk sme konštatovali, že nie sú spoločné poľsko-slovenské ponuky. Získanie informácií o slovenských ponukách v Poľsku je problematické. Takéto vedomosti nemajú nielen turisti, ale aj cestovné kancelárie a iné subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu („turistický život“ je osobitný na obidvoch stranách hranice). Realizované aktivity usmernené na tvorbu databáz obsahujúcich takéto ponuky nie sú postačujúce. Navyše chýbajú aktivity zamerané na štandarizáciu a kategorizáciu služieb, efektívnu propagáciu. Rozvoj turistiky dodatočne sťažujú chýbajúce turistické tradície, zvyklosti, protrhové správanie lokálneho prostredia a nízka konkurencieschopnosť turistických služieb.

Realizácia projektu vďaka cezhraničnému partnerstvu 5 subjektov aktívne zapojených do realizácie projektu prispeje k zlepšeniu tejto situácie vyrovnávaním prekážok vzájomných vzťahov, prispievaním k nadväzovaniu obchodnej spolupráce, umožňovaním vzniku viacúrovňových sietí spolupráce v prihraničnej oblasti, výmenou informácií. Navyše projekt umožňuje vzájomné spoznanie sa a podporu udržiavania identity a miestnych tradícií na základe trvalo udržateľného využívania životného prostredia (rozvojom cestovného ruchu).

Projekt č. WTSL.02.01.00-18-005/08

Názov: Turistika bez hraníc – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu na základe trvalo udržateľného rozvoja životného prostredia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007–2013
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl