Zelená Karpatská turistika

Aktivity

V rámci projektu je naplánovaných 5 Etáp, ktoré budú realizované na základe cezhraničného partnerstva 5 organizácií (3 z Poľska a 2 zo Slovenska). Realizácia projektu sa začína prípravnými a propagačno-informačnými aktivitami určenými cieľovým skupinám projektu (pracovné stretnutia, zriadenie kancelárií projektu, konferencia). Ďalšie aktivity  sú zamerané na prípravu systému riadenia trvalo udržateľného cestovného ruchu v regióne. To zahrňuje: analýzu súčasného stavu a príležitostí rozvoja Turistiky priaznivej pre životné prostredie (TPS); odbornú analýzu existujúcich systémov certifikácie v cestovnom ruchu; zahraničnú študijnú návštevu (Rakúsko, Taliansko, Česká republika); výskum stavu trvalo udržateľnej turistiky, vypracovanie strategických podkladov pre riadenie trvalo udržateľnej turistiky v regióne na najbližšie 3 – 5 rokov.

Ďalšie aktivity budú prispievať k využitiu kultúrneho a prírodného potenciálu poľsko -slovenskej prihraničnej oblasti: školeniami v turistickom odvetví; cyklus gastronomických tvorivých dielní, regionálna kuchyňa; cyklus tvorivých dielní pre poskytovateľov turistických služieb v oblasti regionalizmu, obsluhy zákazníka, štandardizácie, ekológie, kvality; tvorivé dielne v teréne pre sprievodcov, zástupcov turistických kancelárií, turistických informačných centier, organizácií a inštitúcií pôsobiacich v prospech rozvoja TPS; školenia z oblasti inovačných, kooperačných turistických produktov; školenia v teréne v oblasti prírodovedeckej a kultúrnej turistiky  a aktivity pripravujúce sprevádzkovanie Programu Ekomúzeá na Slovensku: informačné stretnutie; školiace tvorivé dielne na tému Ekomúzea; študijná návšteva v oblasti Beiščadských Ekomúzeí; zahraničná študijná návšteva (Rakúsko, Taliansko, a pod.); školiace tvorivé dielne pre iniciatívne skupiny v prospech zriadenia ekomúzeí na Slovensku; inventarizačné práce na území 3 ekomúzeí; vypracovanie dokumentácie priebehu turistických chodníkov alebo kultúrno-prírodovedeckých vzdelávacích chodníkov; informačné a školiace stretnutia v oblastiach zriaďovaných ekomúzeí. Tento projekt umožní vydanie 13 čísiel časopisu o pamiatkach „Podkarpatské poklady” a 13 čísiel spoločensko-hospodárskych novín. Nevyhnutným prvkom bude príprava fotografickej databázy, tomu bude slúžiť 5 študijných návštev (v regióne: Prešovský kraj; Žilinský kraj). Pripravená databáza bude tiež využitá v ďalších propagačných aktivitách v oblasti, t.j. o.i. v tlačovinách a propagačných materiáloch (mapy; lexikóny).

V projekte sa tiež plánuje zriadenie Centra (TPS) v Ustrzykach Dolnych a Snine; organizovanie cyklického cezhraničného podujatia pod holým nebom pre propagáciu spoločnej ponuky TPS na poľskej  a slovenskej strane . Myšlienky TPS budú tiež prezentované počas účasti na veľtrhoch (Poznaň, Bratislava, Amsterdam) a budú tiež pripravené spoločné turistické ponuky. Budú tiež pripravené materiály propagujúce TPS v regióne, portál v poľštine, slovenčine a angličtine  a film propagujúci TPS v regióne.Budú tiež organizované study-tours pre novinárov a zástupcov turistických kancelárií z Poľska a Slovenska .
Karpatské centrum zelenej turistiky

 • Snina
  Študentská 1446/9,
  069 01 Snina, Slovensko
  tel.: +421 917 425 648
  info@gotocarpathia.sk
 • Usztrzyki Dolne
  ul. Rynek 14,
  38-700 Ustrzyki Dolne, Polska
  tel.: +48 13 469 72 97
  tel./fax: +48 13 469 62 90
  biuro@fundacja.bieszczady.pl